मराठी PDF Booksमाहिती

संपूर्ण ज्ञानेश्वरी PDF स्वरूपात

संपूर्ण ज्ञानेश्वरी PDF स्वरूपात

रामकृष्णहरि मित्रहो..
आज  आम्ही तुम्हांसमोर संपूर्ण ज्ञानेश्वरी PDF स्वरूपात सादर करीत आहोत..

ज्ञानेश्वरी अध्याय पहिला..
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9SENYOGk2c0lzc1E/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा.
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9bkxWRnYyZ2oyRXc/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी तीसरा अध्याय.
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9cVhfdkc5WHd0T28/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी चवथा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9TE9uTEdZdUwwNU0/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी पाचवा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9V3pHYVhyTDd6a00/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी सहावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9bThfLThuNHBaeDQ/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी सातवा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9aGNONkZ6dmdzMWc/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी आठवा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9YS1sa204bjlNWWs/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी नववा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9MGlWYkZSSDlmeEE/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी दहावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9Q3lxMkw2WW9DbDQ/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी अकरावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9M2hYU094UkplTDA/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी बारावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9dG9VU25pRmI0U2M/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी तेरावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9S2RIdXZ0OGpZQ0U/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी चौदावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9M0tVWEhHRVZQSzg/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी पंधरावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9Q2lIRFVwdkJKdGs/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी सोळावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9RVN3TUdHUzJyZTg/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी सतरावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9cUtaSkRPdnc2NHc/view?usp=drivesdk

ज्ञानेश्वरी अठरावा अध्याय
https://drive.google.com/file/d/0B3Du2Ic1SWY9enBSaGtJbXJpRXc/view?usp=drivesdk

माहितीसाभार :- WA

Discover Maharashtra

महाराष्ट्राच्या अस्मितेची ध्वजा जगाच्या काना कोपर्‍यात जाऊन पोहचावी याप्रेरणेने आम्ही Discover Maharashtra हा उपक्रम हाती घेतले आहे. Discover Maharashtra वरून महाराष्ट्राचा सोनेरी इतिहास, महाराष्ट्राची संस्कृती आणि महाराष्ट्राच्या मातीतील माणसे दाखवण्याचा हा आमचा छोटासा पण प्रामाणिक प्रयत्न आहे.

Related Articles

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close